Fortsätt till huvudinnehåll

Månadens bok II: "Mannen utan öde" av Imre Kertész

Nästa vecka har jag skrivning på boken Mannen utan öde med två klasser i årskurs tre på byggprogrammet. Innan dess ska vi även hinna med att se filmatiseringen av densamme (Fateless, 2005). De vibbar jag fått hittills är inte direkt att eleverna är förälskade i boken, och det hade jag väl inte heller förväntat mig. Boken brukar väcka motstånd hos elever. På samma gång känns det inte helt fel att låta dem få en ordentlig utmaning så här ett par månader innan de ska ta studenten.
Susanne Schneider har skrivit licentiatavhandlingen ”’Gymnasieelevers reception av Imre Kertész Mannen utan öde”. Hon har gjort en fältstudie av hur en gymnasieklass reagerade i mötet med romanen. Elevernas utsagor har hon sedan låtit speglas i ett flertal litteraturvetares teorier, bland dessa McCormish´ ”repertoarteori”. Repertoarteorin söker beskriva hur en text bygger på en repertoar av historiska, erfarenhetsmässiga och språkliga förgivettaganden. Läsaren har i sin tur med sig en egen repertoar i mötet med texten. Dessa respektive repertoarer kan sedan matcha varandra mer eller mindre. Ifall det förekommer en betydande diskrepans mellan dem upplevs texten som krävande och svår att förstå.
I fallet Mannen utan öde noterade Schneider i sin studie att eleverna överlag upplevde en ”produktiv spänning” eller ”icke-matchning” i mötet med texten. Det fanns många anledningar till detta.
Till att börja med konstaterar Schneider att romanen genremässigt torde benämnas vid den sedan 2002 etablerade termen ”vittneslitteratur”. Detta är en genre som i sig kan upplevas lite förbryllande, då man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig ("är detta "sant"? "Hur sant?"). Ungdomar idag är vana vid berättelser som är ”based on a true story”. Lik Pojken som kallades ´det´ är dessa typiskt dramatiska i sina skildringar av hemska illdåd, övergrepp och liknande. Mannen utan öde är i detta avseende mycket otypisk. Pojken Gyurka uppvisar närmast en irriterande brist på personligt engagemang och empati. Det finns ett ”naturligtvisparadigm” i boken, då Gyurka – som ett led i sin överlevnadsstrategi – verkar acceptera nästan allt som händer omkring honom. Han upprörs nästan aldrig, och han kan till och med känna beundran för sina fångvaktare och SS-officerarna. Dessa framstår för den 14-åriga pojken som stiliga, intelligenta, vackra, disciplinerade, medan han själv och alla andra fångar alltmer förlorat sin mänskliga värdighet. När en äldre kvinna dör i tågvagnen under transporten på väg till Auschwitz tycker inte Gyurka det är så underligt. Visst har de inte fått något vatten på tre dagar, men ”vi visste ju att hon hade varit både gammal och sjuk, och därför tyckte alla och jag också att det som hade hänt på det hela taget var rätt förståeligt”. Jämfört med övriga Förintelseskildringar, i till exempel filmen Schindler´s List, ter sig en sådan formulering tämligen absurd! I Schneiders studie uppfattade eleverna Gyurka som naiv och stundvis direkt osympatisk.
Rent språkligt väcker boken stort motstånd. Meningsbyggnaden är ofta sammansatt, med en uppsjö av inskjutna, över- och underordnade satser. Emellanåt får man stanna upp och läsa en gång till (eleverna säger att de läser och läser men förstår ingenting). Somliga ord upplevs som ”gammalmodiga” för eleverna, och det är bara lite dialoger. Texten är oftast beskrivande och reflekterande och liknar i det avseendet – åter igen - inte alls typiska ”Förintelsetexter”, där hemskheterna visserligen brukar beskrivs målande men typiskt med bilder ämnade att väcka starka känslor av avsky och empati. Så är inte fallet generellt i Kertész text (se exemplet ovan). Även de många inslagen av ej översatta tyska kommandon och uttryck väcker irritation hos eleverna.

Sammanfattningsvis kan man säga att Mannen utan öde är en annorlunda och krävande roman. Schneider kan i sin studie avläsa en ökande acceptans för språket och tilltalet i boken hos eleverna allt eftersom de tar sig fram i boken. Hon tolkar det som att det möjligen beror på att de hunnit vänja sig något. Rent objektivt kan man knappast tycka att boken ändrar stil i dessa avseenden. I hennes studie framkommer det även att elever uppskattade boken för dess annorlunda perspektiv på Förintelsen (inte minst att den grå vardagen gör sig påminnt även i ett förintelseläger). Likaså det upprörande men ändock tänkvärda perspektivet med den uppluckrade rollfördelningen mellan förövare och offer: fångarna är ingen enhetlig massa av goda människor och vakterna är inte heller några platta ("onda") seriefigurer. Kertész´ skildring av hur Gyurka upplever befrielsen från lägret samt hans hemkomst till Budapest liknar inte alls det välregisserade Hollywooddramat som vi är vana vid. För att knyta an till McCormish´ repertoarteori verkade det i Schneiders studie som att somliga elevers repertoar vidgades under läsningens gång. Där någonstans finner vi kärnan i skolans uppdrag, kan man tycka. Att lyckas med detta vore väl ändå en nåd att stilla bedja om?Kommentarer

  1. Vi hatar boken och vi hatar dig också!

    SvaraRadera
  2. Oj, det var ord och inga visor! Vilka är "vi"? :)

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…