Fortsätt till huvudinnehåll

"En kollega tänker till" (3)

Daniel Jacobsson är en man som - med Strindbergs ord - "kan göra många konster". Han vet hur man smider en yxa, så att den blir tålig och vass, och han har även jobbat som svetsare. Senare i livet sadlade han om och utbildade sig till gymnasielärare i samhällskunskap och svenska. På så vis har han fått en unik inblick i flera olika världar, intellektuellt som känslomässigt.


Daniel, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare?
Kärnan är naturligtvis undervisningen. Hur denna bäst bedrivs kommer det och går trender om, ibland kopplat till forskning. En god grund för en lyckad interaktion lärare och elever emellan är att eleven känner sig trygg i gruppen och inför läraren. Det skall vara högt i tak och eleverna skall känna sig accepterade och respekterade. Jag försöker bygga upp en god relation till eleverna som bygger på förtroende. Jag tror att vi behöver ge elever mycket uppmuntran och beröm.

Man kan dela upp läsåret i tre steg: steg ett där man bygger relationen; under steg två börjar lärandeprocessen med kursens innehåll; steg tre utmynnar i någon form av utvärdering som till exempel i form av nationellt prov. Det är viktigt att arbeta elevcentrerat, att möta varje individ på deras nivå även om det betyder att sänka undervisningen till högstadienivå i början av terminen för att sedan avancera till de centrala kunskapskraven. Här kommer också en konkretisering av kunskapskraven att integreras i kursen vilket kan innebära en stor del av arbetet, under en begränsad period. 

Att förmedla kunskap är kärnan och det ska vara roligt att lära sig. För mig är det därför viktigt att ständigt uppdatera mig om vad senaste forskning säger. Jag som lärare ska vara entusiasmerande över mina ämnen vilket smittar av sig på eleverna. Lärarens roll är att skapa förutsättningar för lärande genom en god studiemiljö. Att vara bestämd och tydligt ange vad som förväntas av eleven och samtidigt lyhörd ingår i uppdraget. Som samhällslärare försöker jag att ge eleverna en demokratisk fostran eller snarare åskådning genom att ta demokratin på allvar genom att tydligt understryka att alla är lika mycket värda samt genom att vara en förebild när det gäller moral och etik.

Vad gör dig mest bedrövad som lärare?
Många utomstående som inte har någon erfarenhet av dagens skola eller undervisning har ofta åsikter om hur skolan ska utformas. Jag tycker att den svenska skolan ofta får ett medialt oförtjänt dåligt rykte. Något som gör mig bedrövad är att de kommunala skolorna tvingas konkurrera med fristående skolor på olika villkor, villkor som ger friskolorna fördelar. På min arbetsplats har vi en hög kvalité på undervisningen och min bild är att den kommunala skolan generellt håller en hög standard.  

Är du optimist eller pessimist vad gäller läraryrkets och skolans framtid i Sverige?
Jag tror att läraryrket går mot en ny guldålder och självklart är jag en stor optimist när det gäller läraryrkets framtid i Sverige! I framtiden kommer fler lärare att behövas med tanke på växande elevskaror. När det börjar bli ont om lärare tror jag att statusen på yrket kommer att höjas, enligt de klassiska ekonomiska teorierna. Trots allt är lärare ett av Sveriges tio drömyrken redan idag.


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …